/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2019 - 31.07.2019)

Projekt Wykonawczy:

 • Opracowywanie przekrojów poprzecznych trasy głównej i dróg poprzecznych,
 • Opracowywanie ilości robót ziemnych,
 • Opracowywanie planu wytyczenia,
 • Opracowywanie planu warstwicowego,
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie branży mostowej i pozostałych branż,
  • Projekt Wykonawczy został częściowo przekazany do Inżyniera w celu weryfikacji.

Inne opracowania:

  • Projekt Budowlany rewizja 7 – trwa analiza uwag Inżyniera w zakresie branży drogowej,
  • Projekt Budowlany rewizja 8 – Wykonawca przedłożył skorygowaną dokumentację, Inżynier przekazał uwagi dotyczące branży drogowej, obiektów inżynierskich oraz branż towarzyszących.
  • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja 6 - dokument został zaakceptowany,
  • Docelowa Organizacji Ruchu rewizja 4 - weryfikacja dokumentacji przez Inżyniera, oczekuje na zatwierdzenie,
  • Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego wraz z zapewnieniem stateczności korpusu drogowego rewizja 1 – dokument został zaakceptowany,
  • Tymczasowa Organizacja Ruchu - analiza uwag Inżyniera oraz prace nad ich wprowadzeniem do dokumentacji wraz z przekazaniem w celu akceptacji,
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 3 - dokument został zaakceptowany,
  • Potwierdzenie złożenia projektów podziałów do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odpowiedzią na uwagi Geodety Wojewódzkiego,
  • Przekazano uzupełniającą dokumentację Geologiczno-Inżynierską, uzupełniającą dokumentację hydrogeologiczną, uzupełniające warunki posadowienia obiektów budowlanych, dokumentacje badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną – rewizja 4,
  • Przygotowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót,
  • Remont istniejącej DK19 – prace nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o zgłoszenie robót,

 

Ostatnia aktualizacja:
30.03.2020
Liczba odsłon:
155012