/ Przedmiot kontraktu

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika”, obejmujący: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł  Niedrzwica  D.  obecnie Niedrzwica  Duża  bez  węzła  –  Kraśnik  (węzeł Kraśnik  obecnie  Kraśnik  Północ  –  bez  węzła)  od km  ok.  12+000,00  do  km  ok. 32+000,00, długości ok. 20 km.

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenie i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Konsultant w ramach Usługi będzie współpracował ze służbami Zamawiającego.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy 2x2 (docelowo 2×3– rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m (rozwiązanie etapowe, docelowo 2 x 3 x 3,5 m)
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Szerokość pasa dzielącego 5 m
Szerokość opaski 0,5 m (w ramach pasa dzielącego)
Szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska a także innych
urządzeń i obiektów np. bramownic wraz z fundamentami przewidzianych do elektronicznego systemu poboru opłat
Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu min. 26,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska a także innych urządzeń i obiektów np. bramownic wraz z fundamentami przewidzianych do elektronicznego systemu poboru opłat
Kategoria ruchu KR 7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi;
 • oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego;

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

W ramach realizacji Projektu zaprojektowano między innymi:

 • Budowę Węzła drogowego „Wilkołaz” w km 24+308,66,
 • Budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych - MOP Obroki w km 18+500 (strona prawa) i 18+550 (strona lewa) oraz MOP Rudnik w km 29+750 (strona prawa) i 29+850 (strona lewa), których zagospodarowanie obejmuje:
  • budynek sanitariatu,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • miejsca kontroli i ważenia pojazdów,
  • zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),
  • elementy małej architektury i inne wyposażenie,
  • stanowiska postojowe wraz z drogami manewrowymi i oświetleniem terenu jak niżej:
 • MOP „Obroki” kat. II – strona prawa
  • dla samochodów osobowych - 63 stanowiska,
  • dla samochodów ciężarowych - 27 stanowisk,
  • dla autokarów - 4 stanowiska,
  • dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym - 2 stanowiska,
  • stanowiska postojowe do kontroli technicznej pojazdów - 2 stanowiska,
  • stanowisko do ważenia pojazdów wyposażone z wagę stacjonarną dynamiczną - 1 stanowisko,
  • stanowisko postojowe dla pojazdów WITD, wraz z gniazdem zasilającym - 1 stanowisko,
  • stanowisko dla zlewania ścieków dla autokarów - 1 stanowisko,
  • punkty do ładowania samochodów osobowych - 2 punkty,
  • punkty do ładowania autobusów - 2 punkty,
  • rezerwę terenu pod stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych – 6 stanowisk,
  • rezerwę pod stanowisko postojowe dla autokarów elektrycznych – 2 stanowiska,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla samochodów elektrycznych – 2 stanowiska,
  • rezerwę terenu pod stację paliw,
  • rezerwę terenu pod małą gastronomię,
 • MOP „Obroki” kat. III – strona lewa
  • dla samochodów osobowych - 86 stanowisk,
  • dla samochodów ciężarowych - 40 stanowisk,
  • dla autokarów - 5 stanowisk,
  • dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym - 2 stanowiska,
  • stanowiska postojowe do kontroli technicznej pojazdów - 2 stanowiska,
  • stanowisko postojowe dla pojazdów WITD, wraz z gniazdem zasilającym - 1 stanowisko,
  • stanowisko dla zlewania ścieków dla autokarów - 1 stanowisko,
  • wnęka na wagę przenośną,
  • punkty do ładowania samochodów osobowych - 2 punkty,
  • punkty do ładowania autobusów - 2 punkty,
  • rezerwę terenu pod stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych – 8 stanowisk,
  • rezerwę terenu pod lądowisko dla helikopterów,
  • rezerwę terenu pod motel,
  • rezerwę terenu pod gastronomię,
  • rezerwę terenu pod stację paliw i warsztat,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla autokarów elektrycznych – 2 stanowiska,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla samochodów elektrycznych – 2 stanowiska,
 • MOP „Rudnik” kat. I – strona prawa
  • dla samochodów osobowych - 47 stanowisk,
  • dla samochodów ciężarowych - 17 stanowisk,
  • dla autokarów - 3 stanowiska,
  • dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym - 2 stanowiska,
  • stanowiska postojowe do kontroli technicznej pojazdów - 2 stanowiska,
  • stanowisko dla samochodów inspektorów drogowych - 1 stanowisko,
  • stanowisko do zlewania ścieków dla autokarów - 1 stanowisko,
  • stanowisko do ważenia pojazdów pod wagę przenośną - 1 stanowisko,
  • rezerwę terenu pod dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych - 4 stanowiska,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla autokarów elektrycznych – 1 stanowisko,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla samochodów elektrycznych – 1 stanowisko,
 • MOP „Rudnik” kat. I – strona lewa
  • dla samochodów osobowych - 39 stanowisk,
  • dla samochodów ciężarowych - 17 stanowisk,
  • dla autokarów - 3 stanowiska,
  • dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym - 2 stanowiska,
  • stanowisko do ważenia pojazdów pod wagę przenośną - 1 stanowisko,
  • stanowisko dla samochodu WITD – 1 stanowisko,
  • stanowisko do zlewania ścieków dla autokarów – 1 stanowisko,
  • rezerwę terenu pod dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych - 4 stanowiska,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla autokarów elektrycznych – 1 stanowisko,
  • rezerwę terenu pod stanowisko postojowe dla samochodów elektrycznych – 1 stanowisko,
  • Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich
  • przyszłej kategorii,
 • Budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii,
 • Remont odcinka istniejącej drogi krajowej nr 19,
 • Budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii,
 • Budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym:
  • wiadukty w ciągu drogi ekspresowej – 4 wiadukty,
  • wiaduktu w ciągu dróg publicznych – 8 wiaduktów,
  • most w ciągu drogi ekspresowej pełniący jednocześnie funkcję przejścia dolnego zespolonego dla średnich zwierząt, przejścia dla małych zwierząt oraz przejścia dla płazów – 1 most,
  • budowę kładek dla pieszych – 2 kładki,
  • Budowę ekranów przeciwolśnieniowych,
  • Budowę zabezpieczeń akustycznych,
  • Budowę przejść dolnych dla dużych zwierząt – 2 przejścia,
  • Budowę przepustów dla celów ekologicznych – 7 przepusty.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

   • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
   • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
   • skrócenie czasu podróży;
   • oszczędności paliwa;
   • zapewnienie komfortu jazdy;
   • zmniejszenie ryzyka wypadków;
   • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
   • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: