/ Postęp robót 27.04 - 03.05.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,
 • Prace archeologiczne - Stanowisko Archeologiczne Wilkołaz Trzeci,

Branża drogowa

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • wykonanie nasypów,
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji,
 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35,
 • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - droga dojazdowa DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35,
 • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm - droga dojazdowa DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31,
 • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm - droga dojazdowa DD13, DD31 - KR-2,
 • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm - miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)),

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WD-13 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-13a - wytyczenie obiektu,
 • obiekt PZDd-14 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) (korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach),
 • obiekt WD-15 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-16 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 2, nr 3, nr 4,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nN (kolizja LN-01, LN-03, LN-04),

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-10, nr 1/G-11, nr 1/G-15, 1/G-16,

Pozostałe branże

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów, umocnienie dna cieków narzutem kamiennym średnim o grubości warstwy 30 cm, umocnienie skarp cieków narzutem kamiennym średnim o grubości warstwy 30 cm, geowłóknina filtracyjna pod narzutem kamiennym, konserwacja koryta cieków i rowów w tym: odmulenie dna cieków/rowów, reprofilacja skarp, humusowanie z obsianiem mieszanką traw, palisada,
  • rów R46 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów, umocnienie dna cieków i rowów narzutem kamiennym średnim o grubości warstwy 20 cm, umocnienie dna cieków i rowów narzutem kamiennym średnim o gr. 20cm  na zaprawie cementowej, umocnienie skarp cieków i rowów narzutem kamiennym średnim o gr. 20cm  na zaprawie cementowej, umocnienie skarp cieków i rowów narzutem kamiennym średnim o gr. 20 cm, geowłóknina filtracyjna pod narzutem kamiennym, palisada,
  • przebudowa sieci drenarskiej: likwidacja zbieracza, likwidacja studnie drenarskiej Dn400, wykonanie zbieracza drenarskiego rury drenarskie z PP Dn200, wykonanie studni drenarskiej Dn800,
 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB20b - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem, usunięcie 0,30 m warstwy humusu,
 • zieleń:
  • zwożenie dłużyc, sprzątanie gałęzi, zrębkowanie,
 • rozbiórka obiektów kubaturowych:
  • wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: