/ Postęp robót 20.07 - 26.07.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17 cm (Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 3),
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39 ),
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD35, DD35a, DD35b, DD36),
  • przepusty rurowe HDPE ∅ 600 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
 • Objazdy tymczasowe:
  • obiekt WS-20,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-13 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-15 - przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", kolumny DSM Ø 800 mm,
 • obiekt PZDd26 - beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, kolumny DSM Ø 800 mm,
 • przepusty:
  • PZM-9 (km 13+850) - zasypka inżynierska,
  • PZM-18 (km 26+077,86) - fundament kruszywowy,
  • P2 (km 26+910,67) - zasypka inżynierska,
  • PZM-21 (km 28+224,21) - rura spiralnie karbowana HCPA-42, zasypka inżynierska,
  • PZM-18a (km 0+216,42) - fundament kruszywowy,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LN-01, LN-02, LN-03, LN-04, LN-05, LN-06, LN-07, LN-08, LN-10, LN-11, LN-12, LS-01, LS-03, LS-04, LS-05,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-12, 1/G-13, 1/G-14, 1/G-15, 1/G-16, 1/G-17,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-20, 1/W-21, 1/W-23, 1/W-24, 1/W-25,
  • budowa wodociągu na terenie MOP Obroki,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału KD9, KD19, KD20,
 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB13a - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • rów melioracyjny R46 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: