/ Postęp robót 27.07 - 02.08.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • GWN,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17 cm (Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - gr. 18 cm (Sekcja nr 3),
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 8 cm (Sekcja nr 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39 ),
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31cm (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD35, DD35a, DD35b, DD36),
  • przepusty rurowe HDPE ∅ 600 mm,
  • przepusty - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
 • Objazdy tymczasowe:
  • obiekt WS-20, obiekt WD-25,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • obiekt PZDd-14 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-15 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, 
 • obiekt WS-16 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", 
 • obiekt WD-19 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WS-22 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, kolumny DSM Ø 800 mm,
 • obiekt WD-23 - kolumny DSM Ø 800 mm, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WS-24 - beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, 
 • obiekt PZDd26 - beton klasy ≤ C12/15 (B15), przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • przepusty:
  • PZM-18 (km 26+077,86) - fundament kruszywowy, beton podkładowy C12/15 (B15),
  • P2 (km 26+910,67) - zasypka inżynierska,
  • PZM-21 (km 28+224,21) - zasypka inżynierska,
  • PZM-18a (km 0+216,42) - podwalina żelbetowa C20/25 (B25),

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LN-03, LN-04, LN-05, LN-06, LN-07, LN-08, LN-10, LN-11, LN-12, LN-13, LS-01, LS-03, LS-04, LS-05, LS-06,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,
 • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-11, 1/G-12, 1/G-13, 1/G-14, 1/G-15, 1/G-16, 1/G-17,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-20, 1/W-21, 1/W-23, 1/W-24, 1/W-25,
  • budowa wodociągu na terenie MOP Obroki,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału KD9, KD19, KD20,
 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB9 - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • rów melioracyjny R46 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: