/ Postęp robót 10.08 - 16.08.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17 cm (Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - gr. 18 cm (Sekcja nr 3),
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 - gr. 8 cm (Sekcja nr 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (droga dojazdowa: DD9, DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD35, DD35a, DD35b, DD36),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt PZDd-14 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-15 - beton przyczółków, skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-16 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD-16a - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, kolumny DSM Ø 800 mm,
 • obiekt WD-19 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WS-20 - wytyczenie obiektu, wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WS-22 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych,
 • obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt PZDd-26 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,  
 • przepusty:
  • PZM-13 (km 21+147,33) - rura stalowa spiralnie karbowana HCPA-42,
  • P1 (km 22+327,33) - fundament kruszywowy, beton podkładowy C12/15 (B15),
  • PZM-18 (km 26+077,86) - rura stalowa spiralnie karbowana HCPA-42,
  • PZM-18a (km 0+216,42) - rura stalowa spiralnie karbowana HCPA-42,
  • PZM-21 (km 28+224,21) - zasypka inżynierska,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LN-01, LN-02, LN-05, LN-06, LN-07, LN-08, LS-01, LS-02, LS-03,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
 • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-12, 1/G-13, 1/G-14, 1/G-17,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa wodociągu na terenie MOP Obroki,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału KD9, KD10, KD19, KD20,
 • zbiorniki retencyjne:
  • zbiornik ZB9 - wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych pod zbiornik wraz z umocnieniem,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • rów melioracyjny R46 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • przebudowa sieci drenarskiej:
   • wykonanie zbieracza drenarskiego - rury drenarskie z PP DN200,
   • wykonanie studni drenarskiej DN800.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: