/ Postęp robót 07.09 - 13.09.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • Górna Warstwa Nasypu (GWN),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - gr. 17 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - gr. 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - gr. 18 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (droga dojazdowa: DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD35, DD37, DD39),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - wytyczenie obiektu, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-13 - wytyczenie obiektu, izolacje bitumiczne wykonywane na "zimno",
 • obiekt WD-13a - wytyczenie obiektu, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt PZDd14 - wytyczenie obiektu, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-15 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-16 - wytyczenie obiektu, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD-16a - wytyczenie obiektu, beton fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-17 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-18 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-19 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-20 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt MS-21 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-22 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-23 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt PZDd-26 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane na "zimno",
 • przepusty:
  • PZM-9 (km 13+850,00) - zasypka inżynierska,
  • PZM-15 (km 23+427,33) - zasypka inżynierska,
 • mury oporowe - wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LN-01, LN-02, LN-04, LN-08, LN-10, LN-11, LN-12, LN-13, LS-02, LS-03, LS-04, LS-06,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 16,
 • kanał technologiczny:
  • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-17, 1/W-18, 1/W-23,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału KD9, KD10, KD11, KD15, KD16, KD17, KD19, KD20, MOP RUDNIK A,
 • zbiorniki retencyjne:
  • budowa zbiornika retencyjnego ZB11a,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • przebudowa sieci drenarskiej.

 

Ostatnia aktualizacja:
Liczba odsłon: