/ Postęp robót 14.09 - 20.09.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • Górna Warstwa Nasypu (GWN),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3).
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 18cm - (G1) (klasa Z - (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - wytyczenie obiektu, zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • obiekt WD-13 - wytyczenie obiektu, zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • obiekt WD-13a - wytyczenie obiektu, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt PZDd14 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-15 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-16 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD16a - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-17 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35)
 • obiekt WD-18 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-19 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-20 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt MS21 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WS-22 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-23 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - wytyczenie obiektu,
 • obiekt WD-25 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt PZDd-26 - wytyczenie obiektu, zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia.
 • przepusty:
  • PZM-9 (km 13+850,00) - geosiatka propylenowa dwukierunkowa Fdmin 30kN/m,
 • mury oporowe - wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LS-02, LN-10, LS-06,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 8, 14a, 16,
 • kanał technologiczny:
  • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD9, KD10, KD11, KD15, KD16, KD17, KD19, KD20, MOP RUDNIK A, 

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • przebudowa sieci drenarskiej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: