/ Postęp robót 21.09 - 27.09.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • Górna Warstwa Nasypu (GWN) (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej  o CBR ≥ 60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0,4/ 0,5 (lub wapnem) (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30cm,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 18cm - (G1) (klasa Z) - (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-16 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-17 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WS-22 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-23 - wytyczenie obiektu, zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt PZDd-26 - wytyczenie obiektu, zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35).

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LS-02, LS-04, LS-05, LS-06, LN-10, LN-13,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 10, 11, 13, 14, 14a, 16,
 • kanał technologiczny:
  • budowa kanału technologicznego,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-16, 1/G-17,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-24, 1/W-25,
  • budowa i przebudowa wodociągu na terenie MOP Rudnik,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD9, KD10, KD11, KD15, KD16, KD19, KD20, MOP Rudnik,
 • zbiorniki retencyjne:
  • budowa zbiornika retencyjnego ZB11b,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • przebudowa sieci drenarskiej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: