/ Postęp robót 05.10 - 11.10.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • Górna Warstwa Nasypu (GWN) (Sekcja nr 1),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 1800,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0 - 20 mm,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (DP 2290L, DG 107083L, DP 2726L),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - łożyska stałe o nośności 6500 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 3000 i 6500 kN i przesuwie +/- 50 lub +/-10mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 3000 kN i przesuwie +/-50 i +/-10mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 6500 kN i przesuwie +/-50 i +/-10mm,
 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-15 - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 2300 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności  2500 kN i przesuwie X=+/-50mm oraz Y=+/-10mm,
 • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - fundamentów przyczółków klasy C30/37 (B35), beton - fundamentów filarów klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - wykopy w gruntach spoistych i niespoistych, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15,
 • budowa kanału technologicznego,

Branża elektroenergetyczna

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr LN-01, LN-02, LN-03, LN-04, LN-05, LN-06, LN-07, LN-08, LN-10, LN-11, LN-12, LN-13, LS-01, LS-02, LS-03, LS-04, LS-05, LS-06,

Branża sanitarna

 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/G-10, 1/G-11, 1/G-12, 1/G-13, 1/G-14, 1/G-15, 1/G-16, 1/G-17,
 • kanalizacja deszczowa:
  • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD10, KD11, KD16, KD20,
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych:
  • budowa i przebudowa kolizji nr 1/W-17, 1/W-18, 1/W-19, 1/W-20, 1/W-21, 1/W-23, 1/W-24, 1/W-25,
  • budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik,

Pozostałe branże

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na rzece Urzędówce,
  • rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na rowie R46,
  • przebudowa sieci drenarskiej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: