/ Postęp robót 02.11 - 08.11.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 3),
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie nasypów,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-15 - sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • obiekt WS-16 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt KD-16a - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-23 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, taśmy dylatacyjne,
 • obiekt WSD25 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt PZDd-26 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), taśmy dylatacyjne,
 • przepusty:
  • PZM-12 (km 19+950,33) - fundament kruszywowy, beton podkładowy C12/15 (B15), rura stalowa spiralnie karbowana  HCPA-42,

Branża sanitarna

 • budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik,
 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD10, KD11, KD15, KD16, KD19, KD20, MOP Rudnik A,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB11b,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego,

Pozostałe branże:

 • melioracja:
  • rzeka Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych,
  • rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: