/ Postęp robót 23.11 - 29.11.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • przykanaliki z rur PVC o śr. 100 mm,
  • warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR ≥ 35% i k10 ≥ 8 m/d (dla G2, G3, G4) - 25 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-13 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt PZDd-14 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-17 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • przepusty:
  • PZM-11 (km 17+656,82) - geosiatka propylenowa dwukierunkowa Fdmin 30 kN/m,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD10, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB14b,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń: budowa oświetlenia drogowego,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: