/ Postęp robót 07.12 - 13.12.2020 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Geologiczny, Nadzór Archeologiczny, Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3), 
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • drenaż o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,
  • przykanaliki z rur PVC o śr. 100 mm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 2, Sekcja nr 3),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 2),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 2),

Branża mostowa

 • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-15 - stal sprężająca,
 • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm,
 • obiekt KD-16a - beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt MS-21 - pale wiercone, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZD-d26 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD21, KD22, MOP RUDNIK A w km 29+503, MOP RUDNIK B w km 29+696,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a, ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB21,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: