/ Postęp robót 12.04 - 18.04.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1),
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), beton przyczółków klasy C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315mm,
 • obiekt PZDd-14 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt WD-15 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315mm,
 • obiekt WS-16 - dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-18 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD11, KD12, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9, ZB11a, ZB11b, ZB12,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego TG w km 30+000,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: