/ Postęp robót 19.04 - 25.04.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia, stal sprężająca,
 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt PZDd-14 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, Beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, kotwy talerzowe, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt WD-15 - przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt WS-16 - kotwy talerzowe, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt KD-16a - stal sprężająca,
 • obiekt WD-18 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-23 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • obiekt WS-24 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • mury Oporowe - zasypka z gruntu zbrojonego, izolacja cienka wykonywana na zimno, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD11, KD12, KD17, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB18,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego TG w km 31+800 oraz 29+130 - 30+525,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: