/ Postęp robót 26.04 - 02.05.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt PZDd-14 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD-15 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton podwaliny stożków C30/37 (B35), kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WS-16 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt KD-16a - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-18 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-19 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, grunt zbrojony, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), łożyska stałe o nośności : 4900 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 4900 kN i przesuwie +/-50mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 4800 kN i przesuwie         +/-50mm lub +/-10mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 2700 kN i przesuwie +/-50mm lub +/-10mm,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), łożyska stałe o nośności: 3900 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 1600-4300 kN i przesuwie +/-50 mm (lub +/-10 mm), łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności 1900-2700 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm, łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności 4200-4600 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm,
 • obiekt WS-24 - belki prefabrykowane typu T21,
 • obiekt WD-25 - stal sprężająca,
 • obiekt PZDd-26 - beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), belki prefabrykowane typu T18,
 • mury oporowe - zasypanie wykopów, zasypka z gruntu zbrojonego, izolacja cienka wykonywana na zimno, drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy gr. 10mm + filtr z gruntu przepuszczalnego + odwodnienie (np. drenaż), rura drenarska fi50-150, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD11, KD12, KD17, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB18,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - TG w km 31+800,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: