/ Postęp robót 10.05 - 16.05.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt WD13 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WD13a - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt PZDd14 - przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS16 - beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD18 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD19 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS20 - zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, grunt zbrojony, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt MS21 - beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WS24 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD25 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • mury Oporowe - zasypka z gruntu zbrojonego, stożki, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD12, KD17, KD 20, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB18, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego w km 29+000 (MOP Rudnik),

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: