/ Postęp robót 17.05 - 23.05.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa ścieralna, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt PZDd-14 - beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm,
 • obiekt WD-15 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WS-16 - beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • obiekt WD-18 - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 2100 kN i przesuwie +/-50 mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 2500 kN i przesuwie +/-50 mm i +/-10 mm,
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, grunt zbrojony, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), taśmy dylatacyjne,
 • obiekt WS-24 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-25 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki,
 • obiekt PZDd-26 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • mury oporowe - zasypka z gruntu zbrojonego, stożki, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD12, KD16, KD 21, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB13a, ZB18, ZB20a, ZB20b, ZB21, ZB22ab,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: