/ Postęp robót 24.05 - 30.05.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • warstwa podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3 cm,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • krawężnik granitowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (najazdowy),
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-13 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej i podwaliny stożków C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315mm,
 • obiekt WD-15 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WS-16 - krawężnik drogowy zanikający,
 • obiekt KD-16a - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, grunt zbrojony, stal sprężająca, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt MS-21 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WS-24 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WD-25 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt PZDd-26 - dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • mury mporowe: zasypka z gruntu zbrojonego, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące.
 • przepusty: PZM-18a (km 0+216,42) - zasypka inżynierska.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD10, KD16, KD17, KD18, KD20, KD 21, MOP OBROKI II,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB13a, ZB13b, ZB18, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego MOP Rudnik,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: