/ Postęp robót 31.05 - 06.06.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 3),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr 3cm,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-14 - uciąglenie nawierzchni na jezdni, uciąglenie nawierzchni na kapach chodnikowych, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD-15 - zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-16 - uciąglenie nawierzchni na jezdni, uciąglenie nawierzchni na kapach chodnikowych, krawężnik drogowy zanikający,
 • obiekt WD-18 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, grunt zbrojony, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt PZDd-26 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki,
 • mury oporowe - zasypka z gruntu zbrojonego, ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD10, KD16, KD17, KD18, KD20, MOP OBROKI II, MOP RUDNIK A,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki III,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB10ab, ZB12, ZB13b, ZB14b, ZB18, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego,
 • zasilanie obiektów i urządzeń,

Branża teletechniczna

 • budowa kanału technologicznego - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: