/ Postęp robót 14.06 - 20.06.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr 3cm,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • krawężnik granitowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm,
 • obiekt WD-13 - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-14 - warstwa wiążąca z asfaltu lanego, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • obiekt WS-16 - warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, krawężnik drogowy zanikający,
 • obiekt WD-17 - łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 2300 kN i przesuwie +/-50 mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 2600 kN i przesuwie X=+/-50mm i Y=+/-10 mm,
 • obiekt WD-18 - przygotowanie i montaż zbrojenia, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton skrzydełek klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WD-23 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-25 - wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-26 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • mury oporowe: zasypka z gruntu zbrojonego, przygotowanie i montaż zbrojenia,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD16, KD17, MOP OBROKI II i III, MOP RUDNIK A,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki III,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB10ab, ZB12, ZB13b, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB19, ZB21, ZB20a, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - MOP RUDNIK A i B,

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: