/ Postęp robót 21.06 - 27.06.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • warstwa podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-13 - beton - płyty przejściowej i podwaliny stożków C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WD-13a - deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm,
 • obiekt WD-15 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej,
 • obiekt WS-16 - zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, schody robocze z balustradą,
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-18 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WS-20 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, grunt zbrojony,
 • obiekt MS-21 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), belki prefabrykowane typu T18, belki prefabrykowane typu T27,
 • obiekt WS-22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt WD-25 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-26 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki,
 • mury oporowe - wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych C30/37,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD16, KD17, KD18, KD19, MOP OBROKI II, MOP RUDNIK A,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki III,
 • zbiorniki retencyjne - budowa zbiornika retencyjnego ZB9_1, ZB10ab, ZB13a, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB19, ZB20b, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - MOP RUDNIK A i B,

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: