/ Postęp robót 12.07 - 18.07.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów - grubość 0.15 m,
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 4m),
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm,
  • warstwa ścieralna, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej,
  • ściek drogowy "trójkątny" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • GWN,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - dylatacja modułowa o przesuwie +/- 20 mm,
 • obiekt WD-13 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD-13a - zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • obiekt PZDd-14 - schody robocze z balustradą,
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt PZDd-26 - zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • mury oporowe - beton kap chodnikowych C30/37, prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu h=0,6m, krawężnik mostowy 20x20,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD16, KD20, KD21, MOP OBROKI II, MOP RUDNIK A,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki III,
 • zbiorniki retencyjne:
  • wypompowanie wody - zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB13a, ZB14a, ZB14b, ZB20a,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonywanie oświetlenia drogowego i zasilania przy obiekcie WS-20 oraz MS-21,
 • budowa oświetlenia drogowego na odcinku od km 12+000 do km 12+300,

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: