/ Postęp robót 19.07 - 25.07.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów - grubość 0,15 m,
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 4m),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3cm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15cm (DD13),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 600,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,
  • przepusty - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • krawężnik granitowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WD-13a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt PZDd-14 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WD-15 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WS-16 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WD-17 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • obiekt WD-19 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki,
 • obiekt WS-20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, kotwy talerzowe, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, grunt zbrojony, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • obiekt PZDd-26 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD17, KD21, MOP OBROKI II,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki III,
 • zbiorniki retencyjne:
  • wypompowanie wody - zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB13a, ZB14a, ZB14b, ZB20a, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonywanie oświetlenia drogowego i zasilania przy obiekcie WS-20, MS-21, MOP Rudnik A i B,
 • budowa oświetlenia drogowego przy obiekcie WS-20, WS-21 oraz MOP Rudnik B,

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: