/ Postęp robót 26.07 - 01.08.2021 r.

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • zasypka,
  • drenaż o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 3),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów - grubość 0,15 m,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw pow. pasa rozdziału - grubość 0.25 m,
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 4m),
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 1,6m),
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (Sekcja nr 1, 2),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 1000,
  • przepusty - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • przepusty – geosiatka,
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,
  • przepusty - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5mm,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej,
  • ściek drogowy "trójkątny" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15cm (DD13),
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 600,
  • przepusty rurowe żelbetowe fi 800,
  • przepusty - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • przepusty rurowe HDPE fi 600,
  • przepusty - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • przepusty - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • krawężnik granitowy 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

Branża mostowa

 • obiekt WD-13 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WD-13a - izolacja z papy zgrzewalnej, nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt PZDd-14 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WD-15 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt WS-16 - nawierzchnie na chodnikach,
 • obiekt KD-16a - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • obiekt WD-17 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WD-18 - izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WD-19 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, papa ochronna pod kapami, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WS-20 - beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, Kotwy talerzowe, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt MS-21 - zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, grunt zbrojony, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • obiekt WS-22 - zasypka gruntem nieprzepuszczalnym – fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • obiekt WS-24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 50 mm, rury o średnicy 250 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • obiekt WD-25 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, papa ochronna pod kapami, rury o średnicy 200 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP,
 • obiekt PZDd-26 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), rury o średnicy 150 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP,
 • oury oporowe - nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm,

Branża sanitarna

 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Obroki,
 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD16, KD20, KD21, MOP OBROKI II,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Rudnik A i B,
 • zbiorniki retencyjne:
  • wypompowanie wody, prace konserwacyjne - zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB20a, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonywanie oświetlenia drogowego i zasilania przy obiekcie WS-20, MS-21, MOP Rudnik A i B,
 • budowa oświetlenia drogowego przy obiekcie WS-20, WS-21 oraz MOP Rudnik B,

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: