/ Postęp robót 29.08 -04.09.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny, 
 • Nadzór Saperski. 

WYMAGANIA OGÓLNE - DOKUMENTY WYKONAWCY

 • Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne:
  • sporządzanie Instrukcji eksploatacji i utrzymania,
  • sporządzanie Powykonawczego projektu organizacji ruchu,
  • sporządzanie Dokumentacji powykonawczej,
  • sporządzanie Mapy inwentaryzacji powykonawczej,
  • sporządzanie Dokumentacji systemu zarządzania ruchem,
  • Prawa autorskie.

Branża drogowa

 • trasa główna:
  • wykonanie oznakowania granic pasa drogowego przez ustawienie świadków punktów granicznych,
  • wykonanie zdjęcia warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (S1, S2, S3),
  • rozebranie elementów dróg i ulic,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych,
  • wykonanie drenażu o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach,
  • wykonanie przykanalików z rur PVC o śr. 100 mm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • montaż barier drogowych,
  • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
  • montaż barierek na schodach przy telematyce,
  • wykonanie schodów betonowych przy przepustach,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
  • montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablice prowadzące, rozdzielające i kierujące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe.
 • PRZEPUSTY PROSTOPADLE DO DROGI - ŻELBETOWE:
  • wykonanie przepustów rurowych żelbetowych fi 1200,
  • wykonanie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   wykonanie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI - ŻELBETOWE:
  • wykonanie wykonanie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • wykonanie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • wykonanie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • wykonanie przepustów – geosiatka,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46:
  • wykonanie przepustów rurowych żelbetowych fi 1400 oraz fi 1800,
  • wykonanie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • wykonanie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • drogi poprzeczne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d - 20cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d - 28cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm - (G4),
  • wykonanie podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 6 cm
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3 cm,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonanego metodą ślizgową,
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
  • montaż punktowych elementów odblaskowych,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • PRZEPUSTY POD DROGĄ – ŻELBETOWE:
  • wykonanie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • wykonanie przepustów – geosiatka,
  • umocnienie wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • ZARUROWANIE ROWÓW:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD21, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • wykonanie nasypów +dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • wykonanie odwodniającego korytka betonowego,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31cm (DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD15, DD16, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD33, DD15, DDD35, DD37, DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9, DD11, DD11a, DD12, DD13, DD17, DD18, DD19, DD29, DD31, DD32, DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (DD9, DD11a, DD12, DD13, DD18, DD29, DD31, DD32, DD18, DD35, DD35a, DD35b, DD36),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (DD13 -KR3),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie Warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm - DD13,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15 cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm (DD13, DD31, DD36 - KR-2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a, DD29, DD32, DD35a, DD35b, DD17, DD37, DD36-KR1; DD15, DD16),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr 3 cm,
  • wykonanie umocnienia rowów darniną od 3 % do 6 %,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm),
  • wykonanie przepustów pod drogą żelbetowych - wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
  • montaż krawężnika betonowego 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (najazdowy),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B,C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
 • miejsca obsługi podróżnych:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm,
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm (chodnik, zjazdy)
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 – 25 cm (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy poślizgowej (powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina) (naw. betonowa),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm (KR5),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. Płaskich, pow. Rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
  • wykonanie oznakowania poziomego profilowanego lub strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A, B, C, D, G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • pas technologiczny:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
  • wykonanie warstwy odsączającej z zagęszczonego piasku o grubości min. 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych (zbrojonych) o wymiarach 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 2 cm.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: