/ Postęp robót 09.08 - 15.08.2021 r.

 

Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie drenażu o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 1, 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 1, 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów - grubość 0,15 m,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw pow. pasa rozdziału - grubość 0,25 m,
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 4m),
  • uszczelnienie rowów geomembraną (szerokość 1,6m),
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 22cm,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800,
  • ułożenie przepustów rurowych fi 1000,
  • ułożenie przepustów - wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0,98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • ułożenie przepustów – wykonanie geosiatki,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów – wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego  0-20 mm,
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4)  - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • ułożenie przepustów rurowych fi 600,
  • ułożenie przepustów rurowych fi 800,
  • ułożenie przepustów – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • ułożenie przepustów - wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego  0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwianej spoiwem hydraulicznymi C5/6 - 15cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • ułożenie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,

Branża mostowa

 • obiekt KD-12 - deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=30cm, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WD13a - wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, schody robocze z balustradą, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt PZDd14 - dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WD15 - wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WS16 - dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt KD16a - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WD17 - zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki,
 • Obiekt WD18 - stal sprężająca, papa ochronna pod kapami,
 • Obiekt WD19 - zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS20 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt MS21 - beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), papa ochronna pod kapami,
 • Obiekt WS22 - przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS24 - przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, kotwy talerzowe, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD25 - wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, ściek przykrawężnikowy,
 • Obiekt PZDd26 - przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, uciąglenie nawierzchni na kapach chodnikowych, papa ochronna pod kapami, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Mury oporowe - nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm.

Branża sanitarna

 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Obroki II,
 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD11, KD16, MOP OBROKI II,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B, 
 • zbiorniki retencyjne: prace konserwacyjne - zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB20a, ZB21, ZB22a.  

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa zasilania w km 12+000,
 • budowa oświetlenia drogowego na odcinkach od km 12+000 do km 13+000, od km 23+000 do km 24+000 oraz w km 31+000.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: