/ Postęp robót 16.08 - 22.08.2021 r.

 

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja nr 1, 2),
  • wykonanie drenażu o śr. 100 mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja nr 1, 2, 3),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja nr 2),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja nr 2),
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja nr 2),
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (Sekcja nr 2),
  • podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja nr 2),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja nr 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 22cm,
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0,98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • ułożenie przepustów – wykonanie geosiatki,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów – wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5mm,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20mm.
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement - spoiwo cement,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • ułożenie przepustów rurowych fi 600, fi 800,
  • ułożenie przepustów – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm,
  • ułożenie przepustów - wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwianej spoiwem hydraulicznymi C5/6 - 15cm,
  • warstwa ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • ułożenie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Branża mostowa

 • Obiekt WD13: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach,
 • Obiekt WD13a: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, nawierzchnie na chodnikach, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt PZDd14: umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm,
 • Obiekt WD15: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony), schody robocze z balustradą,
 • Obiekt KD16a: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD19: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS20: beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm,
 • Obiekt MS21: przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 50 mm, papa ochronna pod kapami, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm,
 • Obiekt WD23: wytyczenie obiektu, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WS24: wytyczenie obiektu, uciąglenie nawierzchni na jezdni, uciąglenie nawierzchni na kapach chodnikowych,
 • Obiekt WD25: wytyczenie obiektu, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt PZDd26: wytyczenie obiektu, przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, uciąglenie nawierzchni na jezdni, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Mury oporowe: nawierzchnia na kapach z żywic epoks.-poliur. gr. 5mm.

Branża sanitarna

 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Obroki II,
 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD9, KD11, KD16, MOP OBROKI II,
 • przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/ K-MOP Rudnik B, 
 • zbiorniki retencyjne: prace konserwacyjne - zbiornik ZB9_1, ZB10ab, ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB20a, ZB21, ZB22ab.  

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa zasilania w km 12+000,
 • budowa oświetlenia drogowego na odcinkach od km 12+000 do km 13+000, od km 23+000 do km 24+000 oraz w km 31+000.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: