/ Postęp robót 23.08 - 29.08.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja nr 1, 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie GWN,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0,98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ułożenie przepustów – wykonanie geosiatki.
 • Drogi obsługujące/ zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
  • ułożenie przepustów – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3).

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WD13: przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD13a: umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt PZDd14: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów,
 • Obiekt WD15: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt KD16a: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WD17: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, kotwy talerzowe, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD19: przygotowanie i montaż zbrojenia, stal sprężająca, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, kotwy talerzowe, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WS20: przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", papa ochronna pod kapami, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt MS21: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 50 mm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WS24: przygotowanie i montaż zbrojenia, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt WD25: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, ściek przykrawężnikowy, bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt PZDd26: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD16, KD20, KD21, MOP OBROKI II,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa zasilania w km 24+000,
 • budowa oświetlenia drogowego na odcinkach od km 23+000 do km 24+000 oraz w km 31+000.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: