/ Postęp robót 30.08 - 05.09.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • regulacja wysokościowa studzienek drenarskich,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3).

Branża mostowa

 • Obiekt WD13: beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WD13a: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt PZDd14: nawierzchnie na chodnikach, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm,
 • Obiekt WS16: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt KD16a: deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=30cm,
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki,
 • Obiekt WD19: dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm,
 • Obiekt WS20: beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt MS21 deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, izolacja z papy zgrzewalnej, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), papa ochronna pod kapami,
 • Obiekt WS24: warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, nawierzchnie na chodnikach, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • Obiekt WD25: dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt PZDd26: przygotowanie i montaż zbrojenia, dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony).

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD9, KD16, MOP OBROKI II,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa zasilania w km 20+000,
 • budowa oświetlenia drogowego na odcinkach od km 23+000 do km 24+000, w km 31+000 oraz na MOP Rudnik A i B. 

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego SKR2 kanał KTP1 - montaż rur i studni,

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - roboty przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: