/ Postęp robót 06.09 - 12.09.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie drenażu o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) - 17cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • montaż barier drogowych,
  • ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • ustawienie krawężników granitowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (najazdowy),
  • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową.
 •   Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 - 15cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
   ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt WD13: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, nawierzchnie na chodnikach, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt WD13a: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, Ściek przykrawężnikowy, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt PZDd14: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA,
 • Obiekt WD15: dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów,
 • Obiekt WS16: rury osłonowe fi z wieszakami, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt KD16a: deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=30cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 20 mm,
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD19: beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt MS21: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki,
 • Obiekt PZM-23: fundament kruszywowy, rura stalowa spiralnie karbowana HCPA-42,
 • Obiekt WS24: wytyczenie obiektu, dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów,
 • Obiekt WD25: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt PZDd26: wytyczenie obiektu, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), nawierzchnie na chodnikach.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD16, KD17, MOP OBROKI III, 
 • zbiorniki retencyjne: wykonanie profilowania dna i skarp, wykonanie warstwy ochronnej z geomembrany, układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB9_1, , ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, , ZB20a, ZB21, ZB22ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - prace porządkowe na odcinku od km 22+000 do km 24+000 , wykonanie zasilania na MOP Obroki II,
 • budowa oświetlenia drogowego - prace porządkowe na odcinku od km 22+000 do km 24+000, wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego w km 31+580 - kanał KTP2 – 70 mb.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze na odcinku od km 26+800 do km 26+900, prace porządkowe w obrębie WS16.
 • System Zarządzania Ruchem - montaż barier na obiekcie WD25.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: