/ Postęp robót 13.09 - 19.09.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie drenażu o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną.
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.
 •   Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: dylatacja modułowa o przesuwie +/- 20 mm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WD13: izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WD13a: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty,
 • Obiekt PZDd14: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA,
 • Obiekt WD15: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WS16: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm,
 • Obiekt KD16a: deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=30 cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 20 mm,
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki,
 • Obiekt WD19: izolacja z papy zgrzewalnej,
 • Obiekt MS21: beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt PZM23: zasypka inżynierska,
 • Obiekt WS24: krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WD25: przeciwspadek z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt PZDd26: izolacja z papy zgrzewalnej, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, krawężnik drogowy zanikający,
 • Mury oporowe: stożki.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD11, KD17, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab oraz ZB19, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB22ab, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB9_1, ZB13b, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB19, ZB21,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II.

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych - kolizja nr 16 w km 29+050 Orange Polska.
 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego w km 31+580 - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze na odcinku od km 24+280 do km 24+500.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze w km 31+500, w km 23+900 oraz w km 12+700.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: