/ Postęp robót 20.09 - 26.09.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie drenażu o śr. 100mm fin-drain w pasie dzielącym i poboczach (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm.
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm,
  • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno",
 • Obiekt WD13: nawierzchnie na chodnikach, schody robocze z balustradą,
 • Obiekt WD13a: przeciwspadek z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt PZDd14: przeciwspadek z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD15: nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WS16: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt KD16a: deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=30 cm, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 20 mm,
 • Obiekt WD17: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, stal sprężająca,
 • Obiekt WD18: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD19: deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60cm, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WS20: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35),
 • Obiekt MS21: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, kotwy talerzowe, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD25: przeciwspadek z asfaltu twardolanego.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD16, KD17, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab oraz ZB19, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB22ab, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB12, ZB13b, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB21,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II i WS20. 

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i WD24 - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze w rejonie obiektu WD13, MS21, WD25, PZD26.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze w km 16+540, km 17+130, km 23+270 oraz km 25+417.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: