/ Postęp robót 27.09 - 03.10.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie nasypów (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 - grubość 20 cm. 
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 1400 oraz fi 1800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm
   • ułożenie przepustów – geosiatka,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD21,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt WD13: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, bariera ochronna z poręczą parametry H2, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt WD13a: bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WD15: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt KD16a: beton przyczółków (trzon i skrzydła) klasy C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45),
 • Obiekt WD17: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt WD18: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, izolacja z papy zgrzewalnej,
 • Obiekt WD19: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton podpór środkowych klasy C35/45 (B45), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", nawierzchnie na chodnikach, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm, dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt WS20: uciąglenie nawierzchni na jezdni, uciąglenie nawierzchni na kapach chodnikowych, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt MS21: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, łożyska stałe o nośności: 4900 kN, łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności 4900 kN i przesuwie +/-50 mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 4800 kN i przesuwie +/-50mm lub +/-10mm, łożyska dwukierunkowo przesuwne o nośności 2700 kN i przesuwie +/-50mm lub +/-10mm, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315mm, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, izolacja z papy zgrzewalnej, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Mury Oporowe: krawężnik 20x30 na ławie, umocnienie skarp i pow. poziomych drobnowymiarowymi elementami bet. na zaprawie cem.-piaskowej.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD16, KD17, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab, ZB19 oraz ZB22ab, wykonywanie rowu odpływowego ze zbiornika ZB17, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB12, ZB13b, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB21,
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II i WS20. 

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i WD24 - kanał KTP2. 

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze w km 21+000 oraz w km 29+000, na pozostałych odcinkach wykonywanie zagęszczenia poboczy.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze na całym odcinku.
 • ogrodzenia - prace przygotowawcze. 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: