/ Postęp robót 04.10 - 10.10.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3), 
  • wykonanie odwodnienia liniowego D400 z rusztem żeliwnym,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną. 
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • PRZEPUSTY NA ROWIE NR 46:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 1400 oraz fi 1800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20mm
   • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) - ogrodzenia, bramy, furtki,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na posadowionej na zaprawie cementowej o gr. 3 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • montaż barier drogowych,
  • ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów +dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (DD9, DD11a,DD12,DD13,DD18,DD29,DD31,DD32,DD18,DD35, DD35a, DD35b, DD36),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  •  GWN,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WD13: przeciwspadek z asfaltu twardolanego, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, Ściek przykrawężnikowy, bariera ochronna z poręczą parametry H2, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm,
 • Obiekt WD15: przeciwspadek z asfaltu twardolanego, bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt KD16a: nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WD17: beton przyczółków klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD18: beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD19: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WS20: zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, izolacja z papy zgrzewalnej, warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD23: wytyczenie obiektu,
 • Mury Oporowe: bariery ochronne z poręczą, dylatacje pełne kap chodnikowych, dylatacje pozorne kap chodnikowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD14, KD17, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab, ZB19, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB22ab, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB12, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB18, ZB21,
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II i WS20. 

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych - realizacja robót związanych z usunięciem kolizji nr 13, 14a oraz 16.
 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i WD24 - kanał KTP2. 

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze w rejonie obiektu WD13, MS21, WD25, PZD26.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze w km 16+540, 17+130, 23+270, 25+417.
 • ogrodzenia - prace przygotowawcze. 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: