/ Postęp robót 11.10 - 17.10.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie  wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych (Sekcja 1, 2),
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja 2),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm,
  • PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) - bariery drogowe, ogrodzenia, bramy, furtki,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d - 20cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d - 28cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm, 
   • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

    • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
    • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
    • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
    • ułożenie przepustów – geosiatka,
   • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

    • ułożenie przepustów rurowych fi 600,
    • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
    • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm,
   • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

    • BARIERY DROGOWE – bariery drogowe,
    • ELEMENTY ULIC, OBRZEŻA BETONOWE – montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej, 
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 18cm - (G1) (klasa Z) (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm.

 

 • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

  • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
  • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego,
 • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

  • ułożenie przepustów rurowych fi 600, 
  • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
  • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego  0-20 mm,

 

 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt PZDd14: bariera ochronna parametry H2, bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WD15: ściek przykrawężnikowy, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS15: bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt KD16a: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WD17: przygotowanie i montaż zbrojenia, stal sprężająca, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton przyczółków klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm,
 • Obiekt WD18: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", nawierzchnie na chodnikach, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD19: przygotowanie i montaż zbrojenia, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS22: beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WD23: wymiana gruntu pod fundamentem, przygotowanie i montaż zbrojenia, stal sprężająca, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), izolacja z papy zgrzewalnej, papa ochronna pod kapami,
 • Obiekt WS24: dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD13, KD14, KD15, KD17, KD21, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: układanie płyt ażurowych zbiornik ZB10ab, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB22ab, prace porządkowe i wypompowanie wody - zbiornik ZB13b, ZB14a, ZB17, ZB18, ZB19, roboty ziemne zbiornik ZB13a, prace porządkowe zbiornik ZB14b, ZB15, ZB21,
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III i WS20. 

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i MOP OBROKI III - kanał KTP2. 

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze w rejonie obiektu WD13, MS21, WD25, PZD26.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze w km 16+540, 17+130, 23+270, 25+417.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: