/ Postęp robót 18.10 - 24.10.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie rozebranie elementów dróg i ulic,
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d (dla G2, G3, G4) - 25cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (Sekcja 2),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,
  • PRZEPUSTY PROSTOPADŁE DO DROGI – ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – ogrodzenia, bramy, furtki,
  • ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH: 

   • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm,

   PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowych fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,

   ELEMENTY ULIC, OBRZEŻA BETONOWE:

   • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 31 cm (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm (DD13,DD31;DD36 - KR-2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,

   PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • ułożenie ścieku drogowego "trójkątny" typu D-3 wykonany metodą ślizgową.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, nawierzchnie na chodnikach, znaki wysokościowe (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WD15: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, ściek przykrawężnikowy, umocnienie stożków za pomocą elementów ażurowych, obrzeża betonowe 8 cm,
 • Obiekt KD16a: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WD17: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, beton ustroju niosącego klasy C35/45 (B45), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD18: dylatacja modułowa o przesuwie +/- 40 mm, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WD19: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS20: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki,
 • Obiekt MS21: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, nawierzchnie na chodnikach, krawężnik drogowy zanikający, bariera ochronna parametry H2, bariera ochronna z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WS22: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony), krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WD23: wytyczenie obiektu, zasypka gruntem przepuszczalnym – przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35),
 • Obiekt WS24: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA,
 • Mury oporowe: znaki wysokościowe na obiekcie,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD17, KD18, KD21, KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK B, 
 • zbiorniki retencyjne: prace ziemne, profilowanie dna i skarp, układanie bentomaty i warstwy dociążającej zbiornik ZB13b, prace porządkowe i pompowanie wody zbiornik ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB13a, ZB14a, ZB14b, ZB15, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a, ZB21. ZB22ab.
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B.
 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia - kolizja nr 1/G-MOP II w km 18+202 .
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik – roboty porządkowe.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - wykonanie zasilania dla Węzła przy obiekcie WS20 w km 24+200,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III i WS20. 

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych - kolizja nr 10 i 14a. 
 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ogrodzenia - ogrodzenia ochronne: ogrodenia, bramy, furtki.
 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - prace przygotowawcze w rejonie obiektu MS21, WD25, PZD26.
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze w km 16+540, 17+130, 23+270, 25+417.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: