/ Postęp robót 25.10 - 31.10.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • montaż przykanalików z rur PVC o śr. 100 mm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR >=60% (dla G1, G2, G3, G4) – 17 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 18 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • uszczelnienie rowów geomembraną,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,

   ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH:

   • ściek drogowy "trójkątny" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,

   ELEMENTY ULIC, OBRZEŻA BETONOWE:

   • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej,
   • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
   • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 18cm - (G1) (klasa Z) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 31 cm (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm – DD13,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm (DD13,DD31;DD36 - KR-2),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm - DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16,

   PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • ułożenie ścieku drogowego "trójkątny" typu D-3 wykonany metodą ślizgową.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, nawierzchnie na chodnikach, balustrada szczeblinkowa,
 • Obiekt WD13: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, rury o średnicy 200 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, rury o średnicy 50 mm - kolektor zbiorczy sączków z PP, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm,
 • Obiekt WD13a: zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt WD15: zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt KD16a: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", nawierzchnie na chodnikach, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, rury o średnicy 150 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, balustrada szczeblinkowa, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt WD17: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, przygotowanie i montaż zbrojenia, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, kotwy talerzowe, izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno", rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD18: przygotowanie i montaż zbrojenia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, nawierzchnie na chodnikach, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm,
 • Obiekt WD19: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm, krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WS20: dylatacje pełne, dylatacje pozorne na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm,
 • Obiekt MS21: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS22: krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WD23: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, beton przyczółków klasy C30/37 (B35), dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami - odwodnienie zasypki, warstwa foli kubełkowej za przyczółkiem,
 • Obiekt WS24: wymiana gruntu pod fundamentem, beton - podwaliny stożków C30/37 (B35), krawężnik drogowy zanikający,
 • Obiekt WD25: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm,
 • Obiekt PZDd26: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, rura osłonowa kolektora za przyczółkiem fi 315 mm.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD18, KD21, KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: prace ziemne, profilowanie dna i skarp zbiornik ZB13a, prace porządkowe, układanie geokraty wypełnionej kruszywem zbiornik ZB13b, prace porządkowe i pompowanie wody zbiornik ZB11a, ZB11b, ZB12, ZB13a, ZB14b, ZB15, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a, ZB21.
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja nr 1/K-MOP Obroki II i III, MOP Rudnik A i B.
 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia - kolizja nr 1/G-MOP II w km 18+202.
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik – roboty porządkowe.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych oraz wykonanie zasilania na MOP Obroki II, MOP Obroki III,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III i WS20, montaż słupów oświetleniowych w rejonie WS20. 

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych - kolizja nr 1, 5, 8, 10, 14, 14a, 15. 
 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż słupów i podwalin w rejonie Węzła Wilkołaz (obiekt WS20 oraz MS21) oraz montaż wypełnień w km ok 20+000.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: