/ Postęp robót 01.11 - 07.11.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, bram, furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm,

   PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – geosiatka,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowych HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • montaż barier drogowych,

   ELEMENTY ULIC:

   • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (najazdowy),
   • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
   • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 22cm - (G2,G3,G4)
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (DD9, DD11a,DD12,DD13,DD18,DD29,DD31,DD32,DD18,DD35, DD35a, DD35b, DD36),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 - 15 cm (zjazdy indywidualne),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: zasypka gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, izolacja z papy zgrzewalnej, nawierzchnie na chodnikach, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt KD16a: nawierzchnie na chodnikach,
 • Obiekt WD17: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), beton klasy ≤ C12/15 (B15) - Korki pod ławami, płytami przejściowymi, kapami na skrzydłach, deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WD18: nawierzchnie na chodnikach, schody robocze z balustradą, umocnienie nasypu za pomocą elementów ażurowych, próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt WD19: próbne obciążenie mostu,
 • Obiekt WS20: zasypka gruntem przepuszczalnym - stożki, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt MS21: zasypka gruntem przepuszczalnym - przyczółki, zasypka gruntem przepuszczalnym – stożki, wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150 mm, sączki odwadniające izolację z odprowadzeniem fi 50 mm, dreny kompozytowe z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt WD23: przygotowanie i montaż zbrojenia, beton - płyty przejściowej C30/37 (B35), beton przyczółków klasy C30/37 (B35), deski gzymsowe prefabrykowane z polimerobetonu h=60 cm, krawężnik mostowy kamienny (20x20 cm kotwiony).

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD18, KD21, KD22,  
 • zbiorniki retencyjne: profilowanie dna i skarp, układanie bentomaty, układanie geokraty wypełnionej kruszywem zbiornik ZB13a, prace porządkowe i pompowanie wody zbiornik ZB11b, ZB12, ZB14b, ZB15, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a.
 • przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia - kolizja nr 1/G-MOP II w km 18+202.
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - budowa wodociągu na terenie MOP Rudnik – roboty porządkowe.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B i WS20, montaż słupów oświetleniowych w rejonie WS20.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego na MOP Obroki II i MOP Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż słupów na obiektach mostowych oraz montaż wypełnień i podwalin na całym odcinku.
 • nasadzenia - obsianie mieszankami traw. 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: