/ Postęp robót 15.11 - 21.11.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie zasypki pasa rozdziału (Sekcja 1, 2, 3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,

  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • montaż barier drogowych,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm (DD13),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm (DD13, DD31, DD36 - KR-2),

  • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 600, fi 800,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego,

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż balustrady szczeblinkowej, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeża betonowego 8 cm,
 • Obiekt WD13: montaż rur osłonowych fi z wieszakami,
 • Obiekt KD16a: montaż balustrady szczeblinkowej,
 • Obiekt WD17: wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • Obiekt WD19: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS20: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, montaż rur osłonowych fi z wieszakami, wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA,
 • Obiekt WS22: wykonanie drenów kompozytowych z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt WD23: przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Obiekt WS24: przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Obiekt PZDd26: montaż barier ochronnych parametry H2, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Mury oporowe: wykonanie wytyczenia geodezyjnego obiektu inżynierskiego.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD9, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD22, MOP OBROKI III, 
 • zbiorniki retencyjne: wykonywanie prac porządkowych zbiornik ZB12, wykonanie montażu bentomaty i geokraty zbiornik ZB13a, wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody ZB14b, wykonywanie prac porządkowych zbiornik ZB15, pompowanie wody zbiornik ZB17, ZB18, ZB19, ZB20a.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych w rejonie WS20.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż wypełnień na Trasie Głównej.
 • nasadzenia - wykonanie obsiania mieszankami traw. 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: