/ Postęp robót 22.11 - 28.11.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie wzmocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,

  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • montaż barier drogowych,

   ELEMENTY ULIC:

   • montaż krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
   • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
   • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0- 33cm - (G4) - DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD35 - spoiwo cement,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm – DD13,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm (wyspa przejezdna),

   PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,

   ELEMENTY ULIC:

   • montaż krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
   • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie GWN,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej,
  • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową.
 • Pas technologiczny:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż balustrady dla osób niepełnosprawnych, montaż balustrady szczeblinkowej z pochwytami dla niepełnosprawnych, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WS16: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, montaż wpustów ściekowych żeliwnych z odprowadzeniem fi 150 mm, montaż ścieku przykrawężnikowego,
 • Obiekt KD16a: wykonanie zasypki gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym – stożki, montaż balustrady dla osób niepełnosprawnych, montaż balustrady szczeblinkowej z pochwytami dla niepełnosprawnych,
 • Obiekt WD17: wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD18: montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WD19: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, wykonanie dylatacji pełnych, wykonanie dylatacji pozornych na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS20: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, montaż barier ochronnych parametry H2, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - stożki, betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), wykonanie dylatacji pełnych, wykonanie dylatacji pozornych na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów,
 • Obiekt WS22: przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie nawierzchni na chodnikach, montaż barier ochronnych ze zintegrowaną osłoną przeciwporażeniową parametry H2, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2,
 • Obiekt WD23: przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie skrzydełek klasy C30/37 (B35), betonowanie kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • Obiekt WD25: przygotowanie i montaż zbrojenia, betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35),.

Przepusty

 • PZM-9 w km 13+850,00 – wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia wylotów,
 • PZM-11 w km 17+656,82 – wykonanie schodów skarpowych, wykonanie umocnienia wylotów.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD22, MOP OBROKI III, 
 • zbiorniki retencyjne: wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB12, ZB13b, ZB15, ZB17, ZB19, ZB20a, ZB20b, ZB21, ZB22ab, wykonanie montażu bentomaty i geokraty zbiornik ZB13a, zakończenie pompowania wody i prace ziemne zbiornik ZB14a.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych w rejonie WS20.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż wypełnień na Trasie Głównej.
 • nasadzenia - wykonanie obsiania mieszankami traw. 

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: