/ Postęp robót 29.11 - 05.12.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie rozbiórki elementów dróg i ulic,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • montaż barier drogowych,

   ELEMENTY ULIC:

   • montaż krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
   • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
   • wykonanie ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE:

   • ułożenie przepustów rurowe HDPE fi 600,
   • ułożenie przepustów - podsypka z kruszywa naturalnego 0-31.5 mm,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,

   ELEMENTY ULIC:

   • montaż krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
   • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15cm (chodnik, zjazdy),
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż rur o średnicy 150 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP,
 • Obiekt WD13a: montaż rur o średnicy 150 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, montaż rur o średnicy 200 mm - kolektor zbiorczy odwodnienia do studni z PP, montaż rur o średnicy 50mm - kolektor zbiorczy sączków z PP,
 • Obiekt WS16: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, montaż ścieku przykrawężnikowego,
 • Obiekt WD19: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS20: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym – stożki, wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt WD23: przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie desek gzymsowych prefabrykowanych z polimerobetonu h=60cm, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, montaż krawężnika mostowego kamiennego (20x20 cm kotwiony),
 • Obiekt WS24: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt WD25: betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35).

 

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD22, MOP OBROKI III, 
 • zbiorniki retencyjne: wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9, ZB10ab, ZB17, ZB19, ZB20a, wykonywanie profilowania zjazdu do zbiornika zbiornik ZB9_1, ZB14a, wykonanie montażu geokraty i wypełnienie kruszywem zbiornik ZB13a, wykonywanie humusowania skarp zbiornik 13b, wykonywanie prac porządkowych zbiornik ZB20b, wykonywanie prac porządkowych i humusowanie skarp zbiornik ZB21, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych na Trasie Głównej.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń – wykonanie humusowania powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż wypełnień na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze,
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze na Trasie Głównej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: