/ Postęp robót 20.12 - 26.12.2021 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
 • Drogi Poprzeczne:
  • wykonanie zdjęcia warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 6 cm,
  • PRZEPUSTY POD DROGĄ - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów - zasypka z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
    ułożenie przepustów – geosiatka,
 • Drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 - gr. 15 cm – DD13,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25cm (wyspa przejezdna),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm (DD9, DD11a,DD29,DD32,DD35a,DD35b ,DD17,DD37,DD36-KR1;DD15,DD16),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm (DD13-KR3),
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • ustawienie krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
 • Pas technologiczny:
  • wykonanie wykonanie zdjęcia warstwy humusu o śr. grubości 30 cm.

Branża mostowa

 • Obiekt PZDd14: montaż balustrady szczeblinkowej,
 • Obiekt WS16: montaż balustrady szczeblinkowej,
 • Obiekt KD16a: wykonanie zasypki gruntem nieprzepuszczalnym - fundamenty, wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym – stożki, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej,
 • Obiekt WD17: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym - przyczółki, wykonanie nawierzchni na chodnikach, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD18: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WS20: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt MS21: wykonanie zasypki gruntem przepuszczalnym – przyczółki, montaż barier ochronnych parametry H2, montaż barier ochronnych z poręczą parametry H2, wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WS22: betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), montaż balustrady szczeblinkowej,
 • Obiekt WS24: montaż balustrady szczeblinkowej, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD25: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD13, KD14, KD15, KD16, KD22, MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B.
 • zbiorniki retencyjne: wykonywanie profilowania dna i pompowanie wody zbiornik ZB20b, układanie płyt ażurowych zbiornik ZB14b, wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9, ZB10ab, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB19, ZB21, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych na Trasie Głównej.

Branża teletechniczna

 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2.

Pozostałe branże

 • Branża zieleń – wykonanie humusowania i obsiania powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż wypełnień na Trasie Głównej,
 • Budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: