/ Postęp robót 10.01 - 16.01.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
 • Drogi obsługujące / zjazdy indywidualne:
  • wykonanie humusowania i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,

Branża mostowa

 • Obiekt PZM-11: ułożenie przepustów z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym,

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD8, KD11, KD12, KD13, KD16, KD17, KD18, KD19, KD22, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,
 • zbiorniki retencyjne: układanie geokraty zbiornik ZB17, układanie płyt ażurowych zbiornik ZB20b, wykonywanie prac porządkowych i pompowanie wody zbiornik ZB9_1, ZB9, ZB10ab,

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: wykonanie zasilania dla pompowni wód deszczowych,
 • budowa oświetlenia drogowego - wykonanie oświetlenia na MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, montaż słupów oświetleniowych na Trasie Głównej,

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych: budowa i przebudowa kolizji nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego - MOP Obroki II i Obroki III - kanał KTP2,

Pozostałe branże

 • melioracja - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych: Urzędówka - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na Urzędówce – prace porządkowe, Rów R46 - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na Rowie R46 – prace porządkowe, rozpoczęcie robót przy obrukowaniu przepustów,
 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe - montaż dyfraktorów i wypełnień na Trasie Głównej,
 • branża zieleń – wykonanie humusowania powierzchni między drogami mieszanką traw, 
 • budynki i mała architektura na MOP - MOP Obroki II i MOP Obroki III – budynek sanitariatów – prace przygotowawcze,
 • System Zarządzania Ruchem - prace przygotowawcze na Trasie Głównej.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: