/ Postęp robót 28.02 - 06.03.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wykonanie umocnienina poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,

   INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach,

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE, TABICE PROWADZĄCE, ROZDZIELAJĄCE I KIERUJĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE – montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie nasypów,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3cm,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Branża mostowa

 • Obiekt WD17: wykonanie drenów kompozytowych z grysu - drenaż w linii odwodnienia,
 • Obiekt WS22: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt PZDd26: wykonanie schodów roboczych z balustradą, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych.

Przepusty

 • Przepust PZM-15: wykonanie umocnienia wylotów.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • zbiorniki retencyjne: pompowanie wody zbiornik ZB13b, układanie ażurów zbiornik ZB16, prace wykończeniowe zbiornik ZB17.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw i szaf oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż przeszkleń i drzwi oraz prace wykończeniowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – szalowanie stropu, wykonanie zbrojenia stropu,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonywanie ścian konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnych, przygotowywanie pod szalowanie stropu,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – szalowanie stropu, wykonanie zbrojenia stropu,
  • MOP Rudnik B – budynek sanitariatów – wykonywanie kanalizacji sanitarnej oraz wylanie chudego betonu pod warstwy konstrukcyjne posadzki.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: