/ Postęp robót 07.03 - 13.03.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • umocnienie rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • wykonanie umocnienia poboczy kruszywem 0/31.5 - grubość 20 cm,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,

   INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach,

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki A,B,C,D,G) - oznakowanie pionowe (znaki A,B,C,D,G),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki U) - oznakowanie pionowe (znaki U),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki E,F,T) - oznakowanie pionowe (znaki E, F, T),
   • SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE, TABICE PROWADZĄCE, ROZDZIELAJĄCE I KIERUJĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE – montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
 • Drogi poprzeczne:
  • zdjęcie warstwy humusu o śr. grubości 30 cm (2290L, 107083L, 2726L),
  • wykonanie nasypów,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie nasypów + dogęszczenie podłoża przed wykonaniem stabilizacji (DD9,DD11,DD11a,DD12,DD13,DD15,DD16,DD17,DD18,DD19,DD29,DD31,DD32,DD33,DD15,DDD35,DD37,DD39),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm (DD9,DD11a,DD12,DD13,DD18,DD29,DD31,DD32,DD18,DD35, DD35a, DD35b, DD36).
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych,
 • Obiekt WD17: wykonanie drenów kompozytowych z grysu - drenaż w linii odwodnienia, montaż krawężnika drogowego zanikającego,
 • Obiekt MS21: wykonanie wykopów w gruntach spoistych i niespoistych,
 • Obiekt WS22: wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt WD23: betonowanie kap chodnikowych klasy C30/37 (B35),
 • Obiekt WS24: wykonanie schodów roboczych z balustradą,
 • Obiekt PZDd26: betonowanie - podwaliny stożków C30/37 (B35), wykonanie schodów roboczych z balustradą.

Przepusty

 • Przepust PZM-13: wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust P1: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25),
 • Przepust P2: wykonanie schodów skarpowych,
 • Przepust PZM-18a: wykonanie geosiatki propylenowej dwukierunkowej Fdmin 30kN/m.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia kanału: KD18, MOP OBROKI II, MOP OBROKI III, MOP RUDNIK A, MOP RUDNIK B,  
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja 1/K-MOP Obroki II i III oraz MOP Rudnik A i B, 
 • zbiorniki retencyjne: pompowanie wody zbiornik ZB13b, ZB17, ZB20, układanie ażurów zbiornik ZB16.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż opraw i szaf oświetleniowych na Trasie Głównej, Węźle i drogach poprzecznych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: montaż przeszkleń i drzwi oraz prace wykończeniowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonanie stropu, wykonanie instalacji uziemiającej, budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji sanitarnej pod posadzkowej wraz z przeprowadzeniem prób szczelności,
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonywanie szalowania stropu, wykonanie instalacji uziemiającej, budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji sanitarnej pod posadzkowej wraz z przeprowadzeniem prób szczelności,
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonywanie szalowania stropu, wykonanie instalacji uziemiającej, budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji sanitarnej pod posadzkowej wraz z przeprowadzeniem prób szczelności,
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – wykonywanie szalowania i zbrojenia stropu, wykonanie instalacji uziemiającej budynek sanitariatów – instalacje – wykonanie instalacji sanitarnej pod posadzkowej wraz z przeprowadzeniem prób szczelności.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: