/ Postęp robót 21.03 - 27.03.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka SMA 11S PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • umocnienie rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • PRZEPUSTY PROSTOPADLE DO DROGI - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 1200,
   • ułożenie przepustów - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,

   PRZEPUSTY RÓWNOLEGLE DO DROGI - ŻELBETOWE:

   • ułożenie przepustów rurowych żelbetowych fi 800, fi 1000 oraz fi 1200,
   • ułożenie przepustów – wykonanie ławy fundamentowej z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm zagęszczona do Is=0.98,
   • ułożenie przepustów – wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0-20 mm,
   • ułożenie przepustów – montaż geosiatki,

   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
  • INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach,
  • STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki A,B,C,D,G) - oznakowanie pionowe (znaki A,B,C,D,G),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki U) - oznakowanie pionowe (znaki U),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki E,F,T) - oznakowanie pionowe (znaki E, F, T),
   • SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE, TABICE PROWADZĄCE, ROZDZIELAJĄCE I KIERUJĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE – montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • montaż barier drogowych,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej,
  • montaż ścieku drogowego "trójkątnego" typu D-3 wykonany metodą ślizgową,
  • montaż punktowych elementów odblaskowych,
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
  • wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm),
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm (chodnik, zjazdy),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy,
  • montaż krawężnika granitowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Branża mostowa

 • Obiekt KD12: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD13: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD13a: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt PZDd14: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WD15: wytyczenie obiektu, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt WS16: wytyczenie obiektu, wykonanie stałego znaku wysokościowego przy obiekcie,
 • Obiekt KD16a: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WD17: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC, montaż wpustów ściekowych żeliwnych z odprowadzeniem fi 150 mm,
 • Obiekt WS22: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA,
 • Obiekt WD23: wykonanie betonowania kap chodnikowych klasy C30/37 (B35), wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt WD25: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt PZDd26: wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm.

Mury oporowe

 • Mury oporowe: wykonanie wytyczenia geodezyjnego obiektu inżynierskiego, montaż znaków wysokościowych w sąsiedztwie obiektu.

Przepusty

 • Przepust PZM-13: montaż znaków pomiarowych,
 • Przepust PZM-11: montaż znaków pomiarowych,
 • Przepust P1: wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust PZM-15: wykonanie umocnienia przepustu z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym,
 • Przepust PZM-21: wykonanie schodów skarpowych,
 • Przepust PZM-23: wykonanie schodów skarpowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace regulacyjne i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywanie wylotów oraz ich umocnienia,  
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja 1/K-MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, 
 • zbiorniki retencyjne: pompowanie wody, prace porządkowe zbiornik ZB13b, ZB16, ZB17.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - prace porządkowe i regulacyjne,
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego: prace porządkowe i regulacyjne. 

Branża teletechniczna

 • przebudowa sieci teletechnicznych: Kolizja nr 3 w km 14+400 - 14+600 Lubelskie Sieci Szerokopasmowe - budowa i przebudowa kolizji – prace wykończeniowe i porządkowe,
 • kanał technologiczny: budowa kanału technologicznego – prace wykończeniowe i porządkowe. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: prace wykończeniowe i porządkowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonanie ścianek koronkowych wraz z szalowaniem i wykonaniem zbrojenia, budynek sanitariatów – instalacje – przeprowadzenie prób szczelności, place zabaw - wykonywanie montażu urządzeń placu zabaw.
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonanie ścianek koronkowych, budynek sanitariatów – instalacje – przeprowadzenie prób szczelności, place zabaw - wykonywanie montażu urządzeń placu zabaw.
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – betonowanie stropu, budynek sanitariatów – instalacje – przeprowadzenie prób szczelności, place zabaw - wykonywanie montażu urządzeń placu zabaw.
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – wykonanie ścianek koronkowych, montaż szalowania i zbrojenia, budynek sanitariatów – instalacje –przeprowadzenie prób szczelności.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: