/ Postęp robót 28.03 - 03.04.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • umocnienie rowów el. betonowymi (płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm) od 6 % do 10 %,
  • URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

   • BARIERY DROGOWE – montaż barier drogowych,
   • OGRODZENIE DRÓG (DROGA I ZBIORNIKI RETENCYJNE) – montaż ogrodzenia, montaż bram, montaż furtek,
  • INNE ROBOTY - SCHODY SKARPOWE:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach,
  • STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki A,B,C,D,G) - oznakowanie pionowe (znaki A,B,C,D,G),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki U) - oznakowanie pionowe (znaki U),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki E,F,T) - oznakowanie pionowe (znaki E, F, T),
   • SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE, TABICE PROWADZĄCE, ROZDZIELAJĄCE I KIERUJĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE – montaż słupków prowadzących i krawędziowych, tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) – 22 cm,
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – 33 cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d – 20 cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >=35% i k10>=8m/d – 28 cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • montaż barier drogowych,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż krawężnika betonowego 20x22 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (najazdowy).
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr. 15 cm (chodnik, zjazdy),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

Pas technologiczny

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.

Branża mostowa

 • Obiekt WD13: montaż taśm dylatacyjnych,
 • Obiekt WD15: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja,
 • Obiekt WS16: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, montaż rury osłonowe fi z wieszakami,
 • Obiekt KD16a: wytyczenie obiektu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie umocnienia stożków za pomocą elementów ażurowych, montaż obrzeży betonowych 8 cm,
 • Obiekt WD17: wytyczenie obiektu, wykonanie dylatacji pozornych na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt WD18: wytyczenie obiektu, wykonanie dylatacji pełnych, wykonanie dylatacji pozornych na zewnętrznych powierzchniach betonu chodników i gzymsów,
 • Obiekt WD19: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt WS20: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki,
 • Obiekt MS21: wytyczenie obiektu, montaż taśm dylatacyjnych, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt WS22: wytyczenie obiektu, montaż ścieku przykrawężnikowego,
 • Obiekt WD23: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt WS24: wytyczenie obiektu, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt PZDd26: wytyczenie obiektu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.

Przepusty

 • Przepust PZM-13: wykonanie przepustu z blachy falistej spiralnie karbowanej w gruncie rodzimym, wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust PZM-18: wykonanie schodów skarpowych,
 • Przepust P2: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25),
 • Przepust PZM-21: wykonanie schodów skarpowych.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace regulacyjne i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywanie wylotów oraz ich umocnienia,  
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja 1/K-MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, 
 • zbiorniki retencyjne: roboty wykończeniowe zbiornik ZB16, ZB17, roboty ziemne zbiornik ZB20b.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - prace porządkowe i regulacyjne,
 • zasilanie obiektów i urządzeń - MOP Rudnik B - montaż opraw oświetleniowych, MOP Obroki II i III – montaż opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, Trasa Główna – montaż szaf oświetleniowych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: prace wykończeniowe i porządkowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonanie ścianek koronkowych wraz z szalowaniem i wykonaniem zbrojenia, budynek sanitariatów – instalacje – przeprowadzenie prób szczelności, place zabaw - wykonywanie prac wykończeniowych.
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonanie ścianek koronkowych, wykonanie szalowania i zbrojenia nad częścią techniczną budynku, place zabaw - wykonywanie prac wykończeniowych.
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonanie I-szej warstwy konstrukcyjnej posadzki, place zabaw - wykonywanie montażu urządzeń placu zabaw.
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – wykonanie prac porządkowych,  place zabaw - wykonywanie montażu urządzeń placu zabaw.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: