/ Postęp robót 04.04 - 10.04.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną.
 • Drogi poprzeczne:
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - (dla G4) - gr. 25 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 8 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • montaż barier drogowych,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C8/10 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznymi C5/6 – 15 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm (KR5),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 7 cm (KR3),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 - 5cm (KR3).

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wykonywanie wymiany gruntu pod fundamentem,
 • Obiekt WS20: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja,
 • Obiekt MS21: montaż taśm dylatacyjnych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt WS22: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych – hydrofobizacja, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt WD23: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC, montaż krawężnika drogowego zanikającego, przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu,
 • Obiekt WD25: wytyczenie obiektu.

Przepusty

 • Przepust PZM-18: wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust P2: wykonanie podwaliny żelbetowej C20/25 (B25), wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust PZM-21: wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust PZM-18a: wykonanie umocnienia wylotów,
 • Przepust PZM-23: montaż geosiatki propylenowej dwukierunkowej Fdmin 30kN/m.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace regulacyjne i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywanie wylotów oraz ich umocnienia,  
 • budowa kanalizacji sanitarnej - kolizja 1/K-MOP Obroki II, MOP Obroki III, MOP Rudnik A, MOP Rudnik B, 
 • zbiorniki retencyjne: pompowanie wody, prace regulacyjne zbiornik ZB13b, ZB14a, ZB16, ZB17, ZB22ab, roboty ziemne zbiornik ZB20b.

Melioracja - przebudowa urządzeń melioracji podstawowych

 • Urzędówka – przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na Urzędówce – odmulenie cieku, prace porządkowe,
 • Rów R46 – przebudowa urządzeń melioracji podstawowych na Rowie R46 – roboty ziemne, prace porządkowe,
 • Przebudowa sieci drenarskiej – przebudowa sieci drenarskiej - prace regulacyjne i czyszczenie.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż szaf i opraw oświetleniowych,
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - montaż agregatów prądotwórczych przy pompowniach deszczowych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe: prace regulacyjne i porządkowe na Trasie Głównej,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych, zalanie stropu nad pomieszczeniem technicznym, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów pod wentylację, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów pod wentylację, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych, budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów pod wentylację, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP RUDNIK B – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych,  budynek sanitariatów – instalacje – wykonywanie otworów pod wentylację, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: