/ Postęp robót 11.04 - 17.04.2022 r.

 Nadzory Wykonawcy

 • Nadzór Przyrodniczy,
 • Nadzór Archeologiczny,
 • Nadzór Geologiczny,

Branża drogowa

 • Trasa Główna:
  • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (S1, S2, S3),
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. Pasa rozdziału i pow. Płaskich,
  • wykonanie uszczelnienia rowów geomembraną,
  • wykonanie montażu ogrodzenia, bram i furtek,

   INNE ROBOTY:

   • wykonanie schodów betonowych przy telematyce,
   • wykonanie schodów betonowych przy wyjściach awaryjnych z ekranów akustycznych,
   • wykonanie schodów betonowych przy przepustach.

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • OZNAKOWANIE POZIOME – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki A,B,C,D,G) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki U) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki E,F,T) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • drogi poprzeczne:
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - (G2, G3, G4) - 22cm,
  • wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 - 33cm - (G2, G3, G4),
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 10 cm,
  • wykonanie warstwy ulepszonego podłoża gruntowego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C0.4/0.5 (lub wapnem) - gr 15 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy betonowej C16/20 – 28 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 35/50 - 12 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 - 4 cm,
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • montaż barier drogowych,
  • montaż krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
  • montaż obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej.

   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

   • PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE – montaż punktowych elementów odblaskowych,
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki A,B,C,D,G) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki A,B,C,D,G),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki U) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki U),
   • OZNAKOWANIE PIONOWE (znaki E,F,T) – wykonanie oznakowania pionowego (znaki E, F, T).
 • drogi obsługujące/zjazdy indywidualne:
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanka AC 11S 50/70 - 4 cm,
  • humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów, pow. płaskich, poboczy,
  • wykonanie umocnienia wlotów/wylotów przepustów kamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntowo - cementowej lub kostką betonową lub kostką kamienną z odzysku oraz poprzez obłożenie darniną.
 • Miejsca obsługi podróżnych (MOP Obroki Kat.II (prawy), MOP Obroki Kat.III (lewy), MOP Rudnik Kat.I (prawy), MOP Rudnik Kat.I (lewy)):
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm,
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60 - 8 cm (KR5),
  • wykonanie warstwy wiążącej, beton asfaltowy AC 16W 35/50 – 5 cm (KR3),
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm,
  • wykonanie humusowania i obsiania nasionami traw pow. płaskich, pow. rezerwy terenu na MOPach, poboczy.

Branża mostowa

 • Obiekt KD16a: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt WD17: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD18: wytyczenie obiektu, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłokami malarskimi - odpornymi na chlorki, montaż znaków wysokościowych (repery) na obiekcie,
 • Obiekt WD19: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt WS20: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt MS21: wytyczenie obiektu,
 • Obiekt WS22: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD23: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja, wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, wykonanie nawierzchni na chodnikach, montaż ścieku przykrawężnikowego,
 • Obiekt WS24: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • Obiekt WD25: wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych - hydrofobizacja,
 • Obiekt PZDd26: wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego.

Przepusty

 • Przepust PZM-23: wykonanie umocnienia wylotów.

Branża sanitarna

 • budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanalizacji deszczowej: prace regulacyjne i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywanie wylotów oraz ich umocnienia,  
 • budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych - Budowa wodociągu na terenie MOP Obroki oraz MOP Rudnik - budowa i przebudowa wodociągu – prace regulacyjne,  
 • zbiorniki retencyjne: wykop, pompowanie wody zbiornik ZB20b, pompowanie wody, prace wykończeniowe ZB9_1, ZB9, ZB10ab, ZB11a, ZB12, ZB13a, ZB13b, ZB14a, ZB14b, ZB16, ZB17, ZB19, ZB20a, ZB22ab.

Branża elektroenergetyczna

 • budowa oświetlenia drogowego - montaż szaf i opraw oświetleniowych,
 • zasilanie obiektów i urządzeń - budowa oświetlenia drogowego - montaż agregatów prądotwórczych przy pompowniach deszczowych. 

Pozostałe branże

 • Branża zieleń: humusowanie i obsianie powierzchni między drogami mieszanką traw,
 • System Zarządzania Ruchem: prace przygotowawcze na Trasie Głównej.
 • Budynki i mała architektura na MOP:
  • MOP Obroki II – budynek sanitariatów – wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP Obroki III – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych, wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakończenie prac przy budowie stropu budynku, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP RUDNIK A – budynek sanitariatów – wykonanie montażu ścianek działowych, budowa ścianek kolankowych, wykonanie zbrojenia wieńców, place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.
  • MOP RUDNIK B – place zabaw - wykonywanie prac montażowych, wykonanie fundamentów pod altany.

 

Ostatnia aktualizacja:
04.01.2023
Liczba odsłon: